Uchwała Nr 10/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komis

 
Uchwała Nr 10/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 13 ust. 1 i § 14 uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) oraz § 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:

 
1)      Przewodniczący Komisji:                              Ryszard Teuschner
2)      Zastępca Przewodniczącego Komisji:          Władysław Hetman
3)      Członkowie Komisji:

- Piotr Guziałek
- Mariusz Frąckowiak
- Krzysztof Paszkowski ".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) zachodzi konieczność powołania nowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej. Radnym nieobecnym podczas sesji Rady Miasta, w trakcie której podjęta została uchwała dotycząca powołania Komisji Rewizyjnej, należy umożliwić uczestnictwo w komisji stałej, zapewniając wszystkim radnym jednakowe i równe warunki pracy w komisjach Rady. Radny Mariusz Frąckowiak oraz radny Krzysztof Paszkowski zostali zgłoszeni, jako kandydaci na członków Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.