Uchwała Nr 11/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisj

 
Uchwała Nr 11/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w składzie:
 
1)      Przewodnicząca Komisji:      Barbara Kamińska
2)      Członkowie Komisji:
- Elżbieta Bijaczewska
- Alfreda Brączkowska
- Piotr Guziałek
- Maciej Krzyżański
- Krzysztof Paszkowski".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 4/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) zachodzi konieczność powołania nowego składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Radnym nieobecnym podczas sesji Rady Miasta, w trakcie której podjęta została uchwała dotycząca powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, należy umożliwić uczestnictwo w komisji stałej, zapewniając wszystkim radnym jednakowe i równe warunki pracy w komisjach Rady. Radny Krzysztof Paszkowski został zgłoszony, jako kandydat na członka Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.