Uchwała Nr 12/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisj

 
Uchwała Nr 12/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Edukacji, Kultury i Sportu w składzie:
 
1)      Przewodniczący Komisji:      Maciej Krzyżański
2)      Członkowie Komisji:
 
            - Alfreda Brączkowska
            - Elżbieta Czarnecka
            - Mariusz Frąckowiak
            - Barbara Kamińska
            - Maria Michałowska
            - Piotr Płóciennik
            - Filip Ryglewicz
            - Ryszard Teuschner ".
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 5/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) zachodzi konieczność powołania nowego składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Radnym nieobecnym podczas sesji Rady Miasta, w trakcie której podjęta została uchwała dotycząca powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, należy umożliwić uczestnictwo w komisji stałej, zapewniając wszystkim radnym jednakowe i równe warunki pracy w komisjach Rady. Radny Mariusz Frąckowiak został zgłoszony, jako kandydat na członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.