Uchwała Nr 14/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisj

 
Uchwała Nr 14/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 6 i § 13 ust. 1, 2, 4 i 5 uchwały Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) oraz § 4 ust. 1 uchwały Nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 r. w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 178, poz. 4161) zmienionej uchwałą Nr 202/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2229) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
§ 1.
1.      Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych w składzie:
 
1)      Przewodniczący Komisji:   Tomasz Potocki
2)      Członkowie Komisji:     
- Elżbieta Czarnecka
- Mariusz Frąckowiak
- Władysław Hetman
- Krzysztof Paszkowski
- Filip Ryglewicz ".
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 8/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) zachodzi konieczność powołania nowego składu osobowego komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych. Radnym nieobecnym podczas sesji Rady Miasta, w trakcie której podjęta została uchwała dotycząca powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych, należy umożliwić uczestnictwo w komisji stałej, zapewniając wszystkim radnym jednakowe i równe warunki pracy w komisjach Rady. Radny Mariusz Frąckowiak oraz radny Krzysztof Paszkowski zostali zgłoszeni, jako kandydaci na członków komisji opiniującej wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.