Uchwała Nr 17/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 17/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2018 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Skargę na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 października 2018 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 15 października 2018 r., wniesioną przez ... uznaje się za bezzasadną.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz potocki 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 15 października 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynęła przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego skarga ... na bezczynność Burmistrza Miasta Puszczykowa. Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta jest Rada Miasta.
Skarżący wnosił, że bezczynność Burmistrza Miasta dotyczy braku odpowiedzi na składane pisma oraz wnioski dotyczące prośby o pomoc w pilnym załatwieniu wymiany starego pojemnika na odpady komunalne na nowy pojemnik spełniający wymagania polskich norm oraz dostarczenie pojemnika.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 22 listopada br. zapoznała się z dokumentami z postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Po otrzymaniu wyjaśnień ze strony Urzędu Miejskiego w Puszczykowie, Komisja stwierdziła, że Burmistrz Miasta nie jest organem właściwym do zaspokojenia roszczenia skarżących - obowiązek zakupu pojemnika na odpady ciąży na właścicielu nieruchomości. Pismo ze stosowną informacją zostało wysłane z Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 12 października br. Powstałe opóźnienie w terminowym załatwieniu sprawy spowodowane było dłuższą nieobecnością pracownika merytorycznego. Burmistrz Miasta podjął stosowane działania mające na celu poprawę organizacji pracy na powyższym stanowisku.