Uchwała Nr 18/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda

 
Uchwała Nr 18/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Puszczykowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego, polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja, w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 
§ 2. 1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie w roku 2020.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskim.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
Uzasadnienie
 
Przedmiotowa uchwała ma na celu udzielenie Powiatowi Poznańskiemu w 2020 r. pomocy finansowej na realizację zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 2490P i 2495 P z ul. 3 Maja.
Realizacja zadania docelowo poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.