Uchwała Nr 20/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 listopada2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Uchwała Nr 20/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 listopada2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 2.153.145 zł do kwoty 50.562.997,08 zł, w tym:
a)  zmniejsza się dochody  bieżące o kwotę 54.241,26 zł do kwoty 46.019.114,91 zł,
b)  zmniejsza się dochody  majątkowe o kwotę 2.098.903,74 zł do kwoty 4.543.882,17 zł;
2)  w § 2 zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2.153.145 zł do kwoty 56.462.997,08 zł, w tym:
a)  zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 148.145 zł do kwoty 38.269.474,08 zł,
b)  zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 2.005.000 zł do kwoty 18.193.523 zł;
3)  w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4)  w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5)  w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6)  w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7)  w § 3 ust. 1 zwiększa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 6.000 zł do kwoty 196.000 zł;
8)  w § 3 ust. 2 zwiększa się wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomani o kwotę 6.000 zł do kwoty 233.960 zł.
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 750 wprowadzono dochody w kwocie 10.000 zł z tyt. dotacji (pomocy finansowej) z Województwa Wielkopolskiego na realizację muralu na Szkole Podstawowej nr 2.
2) W dziale 756 dokonano zmian dochodów z tyt. opłat i podatków do wysokości przewidywanego wykonania.
3) W dziale 855 wprowadzono środki z Funduszu Pracy w kwocie 5.655 zł na dofinansowanie kosztów asystentów rodziny.
4) W dziale 700 zmniejszono o kwotę 340.000 zł dochody z tytułu sprzedaży gruntów.
5) W dziale 900 zmniejszono: o kwotę 1.318.903,74 zł dochody z tytułu realizacji projektu pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (dochody przesunięto na 2019 r.) oraz o kwotę 440.000 zł dochody na realizację programu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las".
 
Wydatki
1) W rozdziale 60014 zwiększono o kwotę 200 zł wydatki na utrzymanie dróg powiatowych.
2) W rozdziale 60016 zmniejszono o kwotę 10.000 zł wydatki na Program budowy dróg.
3) W rozdziale 70005 zmniejszono wydatki na odszkodowania za grunty o kwotę 200.000 zł oraz zwiększono o kwotę 35.000 zł wydatki na zadanie pn.: Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni.
4) W rozdziale 75702 zmniejszono o kwotę 100.000 zł wydatki na obsługę długu.
5) W dziale 801 i 854 zwiększono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 10.000 zł, wydatki na dotacje dla przedszkoli o kwotę 130.000 zł.
6) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 6.000 zł wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
7) W rozdziale 85504 zwiększono o kwotę 5.655 zł wydatki na wynagrodzenia asystentów rodzin.
8) W dziale 900 zmniejszono: o kwotę 1.590.000 zł wydatki na realizację projektu pn.: Zakole Warty w Puszczykowie - rozwój terenów zielonych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (realizację zadania przesunięto na 2019 r.) oraz o kwotę 440.000 zł wydatki na realizację programu pn.: „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin: Rokietnica, Puszczykowo, Suchy Las" - zadanie nie będzie realizowane.
 
zał. nr 3 i zał. nr 4 do uchwały nr 20