Uchwała Nr 21/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na

 

Uchwała Nr 21/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1030 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gminy. Realizacja powyższego zadania prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Art. 10 ust. 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, że realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii jest prowadzona w postaci uchwalanego przez radę gminy Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych.

 

zał. do uchwały nr 21