Uchwała Nr 22/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 20

Uchwała Nr 22/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole
i w domu" na lata 2019-2023, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 275/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020".
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
 
 
Uzasadnienie    
 
W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zgodnie z § 4 tej uchwały traci moc uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 oraz z 2017 r. poz. 1138).
Powyższy program jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
Program przewiduje między innymi wsparcie gmin, które będą udzielały pomocy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, o których mowa w pkt III.1.1 ww. uchwały, a wyrazi chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola poinformuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
Przy czym rzeczywista liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
Warunkiem przyznania powyższej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek i ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego.
W związku z powyższym niezbędne jest stworzenie uchwałą rady gminy programu dającego podstawę prawną do rozszerzonej wobec ustawy o pomocy społecznej działalności w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
zał. do uchwały nr 22