Uchwała Nr 23/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w

 
Uchwała Nr 23/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek  w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P.
z 2018 r. poz. 1007).
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 277/14/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2014 r. poz. 1172).
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
  
 
Uzasadnienie
 
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy. Kryterium
to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty: 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r.
w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych
z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1358)).
 
Ustanowiony Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007) program przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających z systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności uskuteczni pomoc zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom, a w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym, zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.