Uchwała Nr 26/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej.

 
Uchwała Nr 26/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: powołania członka Komisji Mieszkaniowej.
 
Na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234 ze zm.) oraz § 10 ust. 2 uchwały nr 135/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r. Nr 125, poz. 2298), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W skład Komisji Mieszkaniowej powołuje się Radną Marię Michałowską.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z § 10 ust. 2 uchwały nr 135/08/V Rady Miasta Puszczykowa z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie zasad wynajmowania i zamiany lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Puszczykowa, Komisję Mieszkaniową powołuje i odwołuje Rada Miasta na wniosek Burmistrza w składzie nie mniejszym niż 5 osób. W związku z wygaśnięciem mandatu Radnej Agaty Wójcik i odwołaniem jej z funkcji członka Komisji Mieszkaniowej, podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.