Uchwała Nr 27/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej w Puszczykowie.

 
Uchwała Nr 27/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w rejonie ulicy Działkowej w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowych dzierżawców na okres
od dnia 1.01.2019 r. do 31.12.2021 r. części nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 460/2 o powierzchni 0,0720 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00106926/1, o łącznej powierzchni przeznaczonej do wydzierżawienia wynoszącej 0,0258 ha (po 0,0129 ha dla każdego z dzierżawców), oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
Uzasadnienie
 
Dotychczasowi wieloletni dzierżawcy działki będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócili się z prośbą o przedłużenie okresu dzierżawy. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wysokość czynszu dzierżawnego terenów będących własnością Miasta Puszczykowa określa zarządzenie Burmistrza Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego podjęcie uchwały następującej treści jest uzasadnione.
 
zał. do uchwały nr 27