Uchwała Nr 279/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 279/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ze zm.) i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Uchwala się Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa, zwane dalej: studium.
2. Granicami sporządzenia studium są granice administracyjne Miasta Puszczykowa. Granice obszaru objętego Studium przedstawiono na rysunku stanowiącym załącznik graficzny nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią.
 
§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) Załącznik nr 1 - rysunek studium zatytułowany „Miasto Puszczykowo. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Uwarunkowania";
2) Załącznik nr 2 - rysunek studium zatytułowany „Miasto Puszczykowo. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kierunki";
3) Załącznik nr 3.1 - tekst studium pt.: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa";
4) Załącznik nr 3.2 - wykaz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Puszczykowa.
5) Załącznik nr 3.3 - wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Puszczykowa.
6) Załącznik nr 3.4 - Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
7) Załącznik nr 4.1 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej (I wyłożenie do publicznego wglądu).
8) Załącznik nr 4.2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Puszczykowa o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag dotyczących projektu studium wniesionych przez osoby prawne i fizyczne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej (II wyłożenie do publicznego wglądu).
§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Puszczykowa Nr 255/98/II z dnia 15 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy został opracowany zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)
- Ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233).
 
Prace nad projektem studium rozpoczęto w wyniku podjętej przez Radę Miasta Puszczykowa uchwały Nr 76/07/V z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa.
Projekt Studium uzyskał opinie i został uzgodniony stosownie do ustaleń art. 11 pkt 5 i 6 powołanej wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Projekt Studium wyłożono w Urzędzie Miasta Puszczykowa do publicznego wglądu w terminie od 20 marca 2017 r. do 4 maja 2017 r., a podczas wyłożenia odbyła się dyskusja publiczna dnia 30 marca 2017 r. W ustawowym terminie zbierania uwag tj. do dnia 2 czerwca 2017 r. do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium wpłynęły łącznie 153 pisma z uwagami. Wiele uwag zostało w całości lub w części pozytywnie rozstrzygniętych przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Zmiany wprowadzone do projektu, wynikające z przyjęcia uwag, skutkowały koniecznością ponownego wyłożenia projektu zmiany Studium do publicznego wglądu. Drugie wyłożenie projektu Studium miało miejsce w Urzędzie Miasta Puszczykowa w terminie od 14 lipca 2017 r. do dnia 25 sierpnia 2017 r., a podczas wyłożenia odbyła się dyskusja publiczna dnia 2 sierpnia 2017 r.
Do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium w ustawowym terminie zbierania uwag tj. do dnia 25 września 2017 r. wpłynęły 154 pisma z uwagami, w większości rozstrzygniętymi negatywnie przez Burmistrza Miasta Puszczykowa. Stanowisko Burmistrza podtrzymane zostało przez Radę Miasta Puszczykowa i stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
W trakcie II wyłożenia projektu studium dostrzeżony został błąd redakcyjny w tekście  Kierunków studium w punkcie: 2.2.2. Tereny o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania „Szczegółowe kierunki i wskaźniki zabudowy dla terenów o specjalnych warunkach zabudowy i zagospodarowania" dotyczący terenów stanowiących własność Miasta Puszczykowa oznaczonych symbolem US3 - tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw, z wyłączeniem zabudowy kubaturowej.
Z tabeli rozpatrzenia uwag do studium z I wyłożenia wynika, że składane przez mieszkańców uwagi dot. wyłączenia tego terenu (wtedy oznaczenie US1) z zabudowy i przeznaczenia pod teren leśny - zostały w zasadniczej części uwzględnione i jak wynika z nagłówka - teren został wskazany pod tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw, z wyłączeniem zabudowy kubaturowej. Jednak z powodu omyłki redakcyjnej przy wprowadzaniu korekty zapisów i nadania nowego oznaczenia US3, w dalszej części tekstu omyłkowo pozostawiono wcześniejsze ustalenia - odpowiadające planowanej tam ewentualnej kubatury.
Wobec tego skierowano prośbę do projektanta o przygotowanie korekty zapisu i uzgodniono wykreślenie punktów 2 -5 i pozostawienie treści w brzmieniu:
US3 - tereny usług sportu i rekreacji, turystyki i wypoczynku, placów gier i zabaw, z wyłączeniem zabudowy kubaturowej
1. Kierunek rozwoju:
a. Funkcja wiodąca - usługi sportu i rekreacji,  place gier i zabaw,  wraz z zielenią oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - bez zabudowy kubaturowej
b. Funkcja uzupełniająca - tereny lasów, zieleni
2. Warunki szczególne: uwzględnienie w zagospodarowaniu zasad zapisanych w planie ochrony WPN.
 
Informację tej treści projektant przedstawił w trakcie dyskusji publicznej, która odbyła się 2.08.2017 r.
Biorąc pod uwagę, że właścicielem terenu jest Miasto Puszczykowo, zapis jest zgodny z oczekiwaniami części mieszkańców i polityką miasta.
Po uchwaleniu projektu Studium, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną przekazana zostanie Wojewodzie w celu oceny zgodności z prawem.
Uchwalone przez Radę Miasta Puszczykowa Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Puszczykowa nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy prawnej do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, natomiast może stanowić wytyczne do ich wydawania. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem o charakterze strategicznym (ogólnym), określa uwarunkowania (przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne) oraz określa kierunki rozwoju gminy.
Studium jest dokumentem koordynacyjnym, określającym politykę w zakresie gospodarki przestrzennej oraz określającym działania na rzecz rozwoju zagospodarowania terenów. Polityka przestrzenna określona w studium stanowi wytyczne koordynacyjne dla prowadzenia dalszych prac, w szczególności sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.