Uchwała Nr 28/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Sowiej.

 
Uchwała Nr 28/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Sowiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, o powierzchni około 0,0646 ha z działki nr 392/1 o powierzchni 0,1539 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 10, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00261977/7.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Działka nr 392/1 położona w rejonie ulicy Sowiej w Puszczykowie jest własnością Miasta Puszczykowa.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 - 18 - część A, zatwierdzonym uchwałą nr 334/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku, część działki - będąca przedmiotem niniejszej uchwały przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem 6aMN3. Właściciele nieruchomości położonej przy ul. Sowiej, oznaczonej jako działka nr 391, obręb Puszczykowo Stare zwrócili się z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie części działki 392/1, która jest przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Pozostała część działki, po podziale, przeznaczona jest w wyżej opisanym miejscowym planie pod tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem 23KDW.
Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.