Uchwała Nr 282/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania

 

Uchwała Nr 282/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) Mieście - należy przez to rozumieć Miasto Puszczykowo;
2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Puszczykowie;
3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta Puszczykowa;
4) dotacji - należy przez to rozumieć udzielaną z budżetu Miasta dotację podmiotową w rozumieniu art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań placówek wychowania przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej;
5) placówce wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć przedszkole oraz inną formę wychowania przedszkolnego prowadzone przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego, działającą na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa;
6) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego prowadzące placówkę wychowania przedszkolnego;
7) ustawie o finansowaniu zadań oświatowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203);
8) ustawie o finansach publicznych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077);
9) roku budżetowym - należy przez to rozumieć rok, na który jest uchwalana ustawa budżetowa i są udzielane dotacje określone w niniejszej uchwale.
 
§ 2. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego składa corocznie w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji wniosek o udzielenie dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. 1. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego składa w terminie do 10. dnia każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do tej placówki. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Organ prowadzący placówkę wychowania przedszkolnego zobowiązany jest do złożenia korekty informacji, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie po stwierdzeniu faktu błędnego podania liczby uczniów. 
3. Miesięczna rata dotacji obliczana jest w oparciu o liczbę uczniów w pierwszym dniu roboczym każdego miesiąca.
4. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący we wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały.
5. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego organ prowadzący zobowiązany jest powiadomić Urząd stosownym pismem informującym o zmianie numeru rachunku bankowego.
6. Wysokość dotacji ustala się oddzielnie dla każdej placówki wychowania przedszkolnego na rok budżetowy.
7. Organ prowadzący przedkłada wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, listę uczniów wraz z adresami zamieszkania i datami urodzenia sporządzoną w oparciu o oświadczenia zebrane od rodziców o faktycznym miejscu zamieszkania.  
8. Organ prowadzący na wniosek Urzędu zobowiązany jest przekazać Urzędowi kopię oświadczeń, o których mowa w ust. 7, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego wniosku. 
 
§ 4. 1. Organ prowadzący sporządza roczne rozliczenie wykorzystania dotacji obejmujące informację o łącznej kwocie otrzymanej dotacji oraz rodzaje poniesionych kosztów sfinansowanych z dotacji w roku budżetowym w formie rozliczenia rocznego. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 
2. Rozliczenie wykorzystania dotacji za dany rok organ prowadzący przedkłada Burmistrzowi w terminie do dnia 15 stycznia następnego roku, lub w przypadku, gdy kończy prowadzoną działalność w trakcie roku, w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.  
3. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane z dotacji z budżetu Miasta, należy zamieścić opis o następującej treści „Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Miasta Puszczykowa w kwocie" oraz pieczęć i podpis osoby upoważnionej. 
4. Burmistrz może żądać od organu prowadzącego wyjaśnień i dodatkowych informacji w zakresie złożonych rozliczeń i korekt tych rozliczeń.
 
§ 5. 1. Burmistrzowi przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji na zasadach określonych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.
2. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolujący i jeden - kontrolowany. Protokół stanowi przedstawienie wyników przeprowadzonej kontroli.
3. Protokół podpisuje kontrolujący i kontrolowany. Każda strona protokołu jest parafowana przez podpisujących protokół.
4. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli. Zastrzeżenia należy zgłosić kontrolującemu na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący dokonuje ich analizy i w miarę potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienia lub uzupełnia odpowiednią część protokołu kontroli.
6. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń w całości lub w części kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia. Zgłaszający zastrzeżenia podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska kontrolującego.
7. W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli lub złożenia wyjaśnień, kontrolujący czyni o tym zapis w protokole.
8. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli, w tym wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu dotacji.
 
§ 6. Dotacja w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem oraz dotacja pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) oraz uchyleniu z dniem 31 grudnia 2017 r. dotychczasowych przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania dotacji dla placówek oświatowych konieczne jest podjęcie przez Radę Miasta Puszczykowa nowej uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Miasta Puszczykowa dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Miasto Puszczykowo.