Uchwała Nr 283/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem pro

 

Uchwała Nr 283/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące kryteria rekrutacji kandydatów zamieszkałych poza obwodami publicznych szkół podstawowych do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, i ich wartości punktowe:
1) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole podstawowej, do której składany jest wniosek - 5 pkt;
2) uczęszczanie przez kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole prowadzonej przez Miasto Puszczykowo - 4 pkt;
3) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola na terenie Miasta Puszczykowa - 3 pkt;
4) zatrudnienie co najmniej jednego z rodziców kandydata u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek, lub prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej jednego z rodziców kandydata w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek - 3 pkt;
5) posiadanie przez kandydata członka rodziny zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej,  do której składany jest wniosek - 1 pkt.
 
§ 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 pkt 1-5:
1) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, do której jest składany wniosek;
2) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do oddziału przedszkolnego w szkole prowadzonej przez Miasto Puszczykowo;
3) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do przedszkola na terenie Miasta Puszczykowa;
4) oświadczenie co najmniej jednego z rodziców kandydata o zatrudnieniu u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek, lub aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynikać będzie prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek;
5) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu członka rodziny zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek.
 
§ 3. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa § 1, komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek, nie uwzględniając danego kryterium.
 
§ 4. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów określone w § 1 i 2 niniejszej uchwały mają zastosowanie od rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.
 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr 189/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Uchwała Nr 189/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, utraciła moc gdyż została przyjęta na rok szkolny 2017/18. Wobec tego, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.