Uchwała Nr 284/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszko

 
Uchwała Nr 284/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala się kryteria naboru do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów:
 
 

Kryterium

Liczba punktów

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzania kryteriów

Dziecko obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących (kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym rodzica, który samotnie wychowuje dziecko)

6

Oświadczenie o zatrudnieniu obojga rodziców/opiekunów prawnych

Oświadczenie rodzica pracującego/studiującego w trybie stacjonarnym, który samotnie wychowuje dziecko

Dziecko, które w roku szkolnym 2017/2018 (obecnym roku szkolnym) brało udział w rekrutacji do przedszkola i nie zostało przyjęte

 

3

Oświadczenie o wzięciu udziału w rekrutacji 2017/2018 (obecnym roku szkolnym) do przedszkola bez rezultatu

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych pracuje

 

2

Oświadczenie o zatrudnieniu jednego z rodziców/opiekunów prawnych

Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych

1

Oświadczenie, że przedszkole jest            najbliżej położonym przedszkolem od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych

 

§ 2. Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów określone w § 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie do rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 190/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), rada gminy określa kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Uchwała Nr 190/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo traci moc, gdyż była podjęta na rok szkolny 2017/18. Wobec tego, zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
- wielodzietność rodziny kandydata,
- niepełnosprawność kandydata,
- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
- objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Kryteria ustalone przez gminę mogą mieć różną wagę. Rada gminy określa także dokumenty niezbędne do potwierdzania ich spełnienia. Wskazane w projekcie uchwały kryteria powstały w wyniku konsultacji z dyrektorami szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Puszczykowo