Uchwała Nr 285/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta

 
Uchwała Nr 285/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa".
 
Na podstawie art. 5 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz § 2 uchwały nr 172/05/IV z dnia 06 września 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 142, poz. 3932) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa postanawia przeprowadzić konsultacje związane z opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa".
 
§ 2. Środki finansowe na przeprowadzenie konsultacji zostały przewidziane w uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Procedura opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Puszczykowa zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w celu zapewnienia zgodności zapisów programu z lokalnymi uwarunkowaniami oraz oczekiwaniami społecznymi. Obowiązująca uchwała Rady Miasta Puszczykowa w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych stanowi, że o przeprowadzeniu konsultacji w sprawach, które nie są zastrzeżone zapisami ustawowymi decyduje Rada Miasta w drodze uchwały. Tryb i sposób przeprowadzenia konsultacji ogłasza Burmistrz Miasta. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.