Uchwała Nr 287/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Uchwała Nr 287/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 30 stycznia 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 120.000 zł do kwoty 54.805.000 zł, w tym:
a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 59.125,60 zł do kwoty 45.222.270,37 zł;
b)zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 179.125,60 zł do kwoty 9.582.729,63 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 620.000 zł do kwoty 59.305.000 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.000 zł do kwoty 36.828.000 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 617.000 zł do kwoty 22.477.000 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 4.500.000 zł, który zostanie pokryty
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł;
2) przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.";
8) w § 6 zmniejsza się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 75.000 zł do kwoty 960.100 zł.
9) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 6.560.000 zł, w tym przychody w wysokości 2.000.000 zł z tytułu z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.".
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.  pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 600: zwiększono dotację ze środków UE na zadanie pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 179.125,60  zł; zmniejszono dotację z Powiatu Poznańskiego na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł.
2) W dziale 756 zwiększono o kwotę 15.874,40 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
Wydatki
1) W rozdziale 60014 zmniejszono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł;
2) W rozdziale 60016 zwiększono wydatki na realizację programu budowy dróg o kwotę 250.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji zadań z 2017 r. na 2018).
3) W rozdziale 60095 zwiększono wydatki na realizację zadania pn.: „Utworzenie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Puszczykówko wraz z infrastrukturą towarzyszącą" o kwotę 67.000 zł (w związku z przesunięciem realizacji części zadania z 2017 r. na 2018).
4) W rozdziale 75023: wprowadzono wydatki na wykonanie programu rewitalizacji w kwocie 20.000 zł (środki niewykorzystane w 2017 r.); zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna i rozbudowa budynków Urzędu Miejskiego w Puszczykowie" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
5) W rozdziale 75411 wprowadzono wydatki w kwocie 20.000 zł na wsparcie finansowe Państwowej Straży Pożarnej - na modernizację systemu dyspozytorskiego i sieci łączności.
6) Przesunięto kwotę 40.000 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych) z rozdziału 75075 do rozdziału 92605.
7) W rozdziale 75412 zwiększono o kwotę 222.000 zł wydatki na zadanie pn.: „Budowa remizy strażackiej" (środki niewykorzystane w 2017 r.).
8) W rozdziale 85154 zwiększono o kwotę 28.000 zł wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi (w związku z niższymi wydatkami w 2017 r. na ten cel od wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).
9) W rozdziale 90005 zwiększono wydatki na dotacje na wymianę pieców węglowych o kwotę 50.000 zł.
10) W rozdziale 92105 zwiększono wydatki na dotacje dla organizacje pozarządowych o kwotę 10.000 zł.