Uchwała Nr 288/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490

 
Uchwała Nr 288/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 lutego 2018 r.
 
w sprawie: przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa".
 
Na podstawie art. 8 ust. 2a i art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie do realizacji od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogami powiatowymi nr 2490P i 2495P w mieście Puszczykowo w zakresie dotyczącym realizacji zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa".  
 
§ 2. Przejęcie realizacji zadania w zakresie, o którym mowa w § 1, nastąpi na okres do dnia 31 grudnia 2018 r.
 
§ 3. 1. Zadanie, o którym mowa w § 1, finansowane będzie przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 110.000,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych), a w pozostałej części ze środków własnych Miasta Puszczykowo.
2. Zadanie, o którym mowa w § 1, w części finansowanej ze środków Miasta Puszczykowo, po wykonaniu, przekazane zostanie Powiatowi Poznańskiemu jako pomoc rzeczowa.
 
§ 4. Przejęcie zadania, o którym mowa w § 1, nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Burmistrzem Miasta Puszczykowo a Zarządem Powiatu Poznańskiego, regulującego
w szczególności wzajemne rozliczenia finansowe.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: budowy i przebudowy dróg. Burmistrz Miasta Puszczykowa pismem znak IZ7021.139.2017 z dnia 19.12.2017 r. wystąpił do Starosty Poznańskiego z prośbą o wykonanie zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych na terenie Puszczykowa", deklarując jednocześnie udział własny w kosztach w wysokości 50%. Starosta Poznański wyraził zgodę, deklarując finansowanie zadania przez Powiat Poznański w kwocie stanowiącej 50% kosztów, lecz nie więcej niż 110.000,00 zł z uwagą, że pozostała część kosztów będzie finansowana ze środków własnych Miasta Puszczykowa.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Miasta Puszczykowa jest uzasadnione.