Uchwała Nr 289/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni j

Uchwała Nr 289/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 lutego 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na wykonanie dokumentacji remontu fragmentu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Puszczykowo pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu, z przeznaczeniem na realizację zadania będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego, polegającego na wykonaniu dokumentacji remontu nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430, w kwocie stanowiącej 50% kosztów całkowitych, lecz nie większej niż 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).
 
§ 2. 1. Kwota, o której mowa w § 1, przekazana zostanie w roku 2018.
2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskim.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, do właściwości zarządcy drogi należą sprawy z zakresu m.in.: remontu, budowy i przebudowy dróg. Burmistrz Miasta Puszczykowa pismem znak IZ7011.52.2017 z dnia 7.09.2017 r. wystąpił do Starosty Poznańskiego z prośbą o wykonanie zadania polegającego na remoncie nawierzchni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku od ul. Mazurskiej w m. Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430, będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego, deklarując jednocześnie udział własny w kosztach w wysokości 50%. Z uwagi na obowiązujące przepisy uniemożliwiające realizację zadania przez Miasto Puszczykowo, zadanie będzie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu.
Wobec powyższego, podjęcie Uchwały Rady Miasta Puszczykowa jest uzasadnione.