Uchwała Nr 290/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów

 
Uchwała Nr 290/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa 
z dnia 27 lutego 2018 r.
 
w sprawie: podziału Miasta Puszczykowa na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów.
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130), art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Puszczykowa na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 
§ 2. Granice i numery poszczególnych okręgów wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Miasta Puszczykowa na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4997).
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nałożyła na rady gmin obowiązek podjęcia uchwały w sprawie podziału gmin na okręgi wyborcze. Wobec braku zmian w liczbie wybieranych radnych i liczbie okręgów Rada Miasta Puszczykowa postanawia ustalić obowiązujące dotychczas na podstawie uchwały Nr 172/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r. okręgi wyborcze, uzupełniając je o nowo powstałe ulice, które dopisano do właściwych przestrzennie okręgów wyborczych oraz korektę granicy pomiędzy okręgiem nr 4 i 5. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisarza Wyborczego w Poznaniu.