Uchwała Nr 291/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania

 
Uchwała Nr 291/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 lutego 2018 r.
 
w sprawie: podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 12 § 2, 3, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Dokonuje się podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania.
 
§ 2. Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Traci moc Uchwała 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podziału miasta Puszczykowa na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2.07.2013 r., poz. 4246).
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Poznaniu.
 
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych nałożyła na rady gmin obowiązek ustalenia granic stałych obwodów głosowania. Rada Miasta Puszczykowa kierując się zasadami ustawy Kodeks Wyborczy postanawia ustalić obowiązujące dotychczas na podstawie uchwały Nr 198/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 stycznia 2013 r. obwody głosowania, uzupełniając je o nowo powstałe ulice, które dopisano do właściwych przestrzennie obwodów wyborczych.