Uchwała Nr 29/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 29/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Skargę na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 listopada 2018 r., która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie w dniu 26 listopada 2018 r., wniesioną przez ... uznaje się za bezzasadną.
 
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa do zawiadomienia skarżących o sposobie załatwienia skargi.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki 
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 26 listopada 2018 r. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynęła przekazana według właściwości przez Wojewodę Wielkopolskiego skarga ... na działalność Burmistrza Miasta Puszczykowa. Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta jest Rada Miasta.
Skarżący wnieśli skargę na działalność Burmistrza Miasta dotyczą obciążenia ich notą księgową z dnia 5 listopada 2018 r. z tytułu zwrotu zapłaconego odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz Miasta Puszczykowa.  
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 5 grudnia br. zapoznała się z informacjami i wyjaśnieniami z postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz sporządzoną na tę okoliczność opinią prawną.
Po analizie dokumentacji Komisja stwierdziła, że postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a brak dochodzenia należności na rzecz Miasta skutkowałby postawieniem zarzutów o niegospodarność i złamaniem dyscypliny finansów publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Miasta uznała skargę za bezzasadną.