Uchwała Nr 292/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zawarcia porozumienia

 
Uchwała Nr 292/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 lutego 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1840) Rada Miasta Puszczykowo uchwala, co następuje:
 
§ 1. Treść § 1 uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa otrzymuje brzmienie: „Wyraża się zgodę na zawarcie przez Miasto Puszczykowo porozumienia międzygminnego z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i udostępnieniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Puszczykowa".
 
§ 2. Nazwa uchwały Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i prowadzeniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Puszczykowa otrzymuje brzmienie: „uchwała Nr 63/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Komorniki dotyczącego powierzenia Gminie Komorniki zadania publicznego polegającego na urządzeniu i udostępnieniu tymczasowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt z terenu miasta Puszczykowa".
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Ze względu na konieczność zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Komorniki oraz Miasta Puszczykowo i w wyniku wspólnych ustaleń, Miasto Puszczykowo powierza Gminie Komorniki zadanie polegające na urządzeniu i udostępnieniu przytuliska dla bezdomnych zwierząt. W związku z ustaleniami z Gminą Komorniki dotyczącymi urządzenia i udostępnienia tymczasowego przytuliska oraz decyzją, że prowadzenie przytuliska zostanie powierzone podmiotowi trzeciemu, należało wprowadzić zmiany ograniczające zakres zadania do urządzenia i udostępnienia przytuliska.