Uchwała Nr 294/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie

 
Uchwała Nr 294/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 lutego 2018 r.
 
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz § 2 uchwały Nr 172/05/IV z dnia 6 września 2005 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 142, poz. 3932) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa postanawia przeprowadzić konsultacje społeczne na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie.
 
§ 2. Środki finansowe na przeprowadzenie konsultacji zostały przewidziane w uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z zapisami uchwały Nr 172/05/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 6 września 2005 roku w sprawie: określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Puszczykowa Rada Miasta może postanowić o przeprowadzeniu konsultacji w sprawach ważnych dla miasta, dotyczących ogółu lub znacznej części mieszkańców.
Podjęcie realizacji inwestycji budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie jest przedsięwzięciem o kluczowym znaczeniu dla lokalnej społeczności. Prognozowany udział finansowy Miasta Puszczykowa w kosztach realizacji tej inwestycji będzie stanowił jeden z najwyższych wydatków budżetowych miasta w ostatnich latach. Perspektywa czasowa jej realizacji będzie dotyczyć kilku kolejnych lat budżetowych. Sprawa przywrócenia zlikwidowanego przejazdu przez tory kolejowe w tym rejonie miasta jest systematycznie przedmiotem wniosków mieszkańców. Podjęcie decyzji o realizacji przedsięwzięcia wiąże się z nawiązaniem współpracy z PKP i będzie skutkowało podpisaniem porozumienia o finansowym udziale spółki w tej inwestycji.
Z uwagi na skalę inwestycji, czas jej realizacji oraz zainteresowanie mieszkańców na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miasta Puszczykowa uznaje przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat budowy wiaduktu kolejowego w ciągu ul. 3 Maja w Puszczykowie za konieczne i w pełni uzasadnione.