Uchwała Nr 296/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Uchwała Nr 296/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 lutego 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 90.000 zł do kwoty 54.715.500 zł, w tym:
a) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 90.000 zł do kwoty 45.132.770,37 zł;
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 610.000 zł do kwoty 59.915.500 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł do kwoty 36.968.500 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 470.000 zł do kwoty 22.947.000 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 5.200.000 zł, który zostanie pokryty
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.700.000 zł;
2) przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.";
8) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 7.260.000 zł, w tym przychody w wysokości 2.700.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.".
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz

 

 

Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 758: w związku z otrzymaną od Ministra Finansów informacją o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej zmniejszono kwotę subwencji o kwotę 92.105 zł;
2) W dziale 756: zwiększono o kwotę 2.105 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
 
Wydatki
1) W rozdziale 60014 zmniejszono wydatki na remonty dróg powiatowych o kwotę 75.000 zł (remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2495P na odcinku od ul. Mazurskiej do drogi wojewódzkiej 430 będzie realizował Powiat z dofinansowaniem Miasta Puszczykowa w wysokości 50% kosztów inwestycji -w 2018 r. dokumentacja, w 2019 r. prace budowlane); wprowadzono dotację dla Powiatu Poznańskiego w kwocie 15.000 zł na wykonanie dokumentacji ww. remontu;
2) W rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 310.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Adaptacja na potrzeby UM budynku nastawni" (Miasto opracowało dokumentację, która umożliwia zlecenie wykonania adaptacji). Z uwagi na planowane przeniesienie do budynku archiwum Urzędu Miejskiego oraz Straży Miejskiej - przeprowadzenie adaptacji jest zadaniem pilnym.
3) W rozdziale 75023 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki bieżące - na przeprowadzenie konsultacji.
4) W rozdziale 80101 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy SP2, w tym budowa prostej bieżni lekkoatletycznej i boisk do siatkówki plażowej";
5) W rozdziale 80104: w związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli zwiększono o kwotę 185.000 zł wydatki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych;
6) W rozdziale 90013 zmniejszono dotację dla Gminy Komorniki na prowadzenie przytuliska dla zwierząt o kwotę 25.000 zł, wprowadzono wydatki bieżące związane z prowadzeniem przytuliska w wysokości 10.000 zł;
7) W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 30.000 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy"- dzięki zabezpieczeniu dodatkowych środków będzie możliwość wykonania trybun, które nie były ujęte w przetargu na budowę kompleksu; wprowadzono kwotę 100.000 zł na budowę pumptracku.  
 
Deficyt
 
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 700.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.