Uchwała Nr 298/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających

 
Uchwała Nr 298/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie: współdziałania z Powiatem Poznańskim w realizacji zadania własnego w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia się współdziałać z Powiatem Poznańskim poprzez powierzenie mu wykonywania zadania publicznego - usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Na prowadzenie zadania Miasto Puszczykowo przekaże Powiatowi Poznańskiemu w 2018 r. dotację celową w wysokości 10.000 zł.
 
§ 3. Szczegółowe zasady współdziałania Miasta Puszczykowa i Powiatu Poznańskiego zostaną określone w porozumieniu zawartym przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Zarząd Powiatu Poznańskiego.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
W 2002 roku Ministerstwo Gospodarki przyjęło „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski". Celem Programu jest oczyszczenie w okresie 28 lat terytorium Polski z azbestu i wyrobów azbestowych. Od 2006 roku Starostwo Powiatowe w Poznaniu stworzyło wspólny program udzielania pomocy finansowej w likwidacji azbestu.
Corocznie gminy, będące udziałowcami programu, deklarują kwotę uczestnictwa. Starosta, w wyniku przetargu, wyłania wspólnego dla wszystkich gmin wykonawcę, który w sposób właściwy, bezpieczny dla środowiska demontuje wyroby i kieruje na właściwe składowisko odpadów. Gminy przyjmują od mieszkańców wnioski o dofinansowanie do kwoty limitu określonego w podpisywanym corocznie regulaminie. Gdy limit nie zostanie wyczerpany, Starostwo na koniec roku zwraca pozostałą kwotę. Program pokrywa 100 proc. kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest.
Od 2006 roku, dzięki udziałowi w programie, z terenu Puszczykowa usunięto 186809 kg tego wyrobu, czyli 10 989 m².