Uchwała Nr 300/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzani

 
Uchwała Nr 300/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania własnego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie.
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Udziela się z budżetu Miasta Puszczykowo pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 60.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego polegającego na zarządzaniu Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. w zakresie dotyczącym instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie w celu zapewnienia przejazdu autobusów miejskich przez teren parkingu Szpitala przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w 2018 r.
 
§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Miastem Puszczykowo a Powiatem Poznańskiem.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Zarząd Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. poinformował Burmistrza Miasta Puszczykowa pismem z dnia 20 lutego 2018 roku, że od dnia 3 kwietnia 2018 roku na terenie Szpitala będzie obowiązywał automatyczny system parkowania. W związku z tym nie będzie możliwości przejazdu autobusów komunikacji publicznej przez parking przy ul. Kraszewskiego, ponieważ planowane jest zamknięcie wjazdu od ul. Narcyzowej. Obsługa przystanku autobusowego przy ul. Kraszewskiego jest możliwa tylko przy zapewnieniu możliwości zawracania pojazdu. Wraz z udziałem przedstawicieli Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu wykonano jazdę testową autobusem i dokonano analizy możliwości zmiany trasy linii 651. Okazało się, że ze względów technicznych (zbyt wąskie ulice, konieczność przebudowy skrzyżowań, ułożony w ul. Kosynierów Miłosławskich rurociąg o średnicy 1000 mm zaopatrujący w wodę Miasto Poznań), nie ma możliwości pozostawienia przebiegu linii autobusowej przez ul. Kraszewskiego bez zachowania przejazdu przez parking Szpitala. Mając na uwadze pracowników Szpitala i gości odwiedzających chorych, Burmistrz Miasta Puszczykowa zaproponował współfinansowanie kosztów prac związanych z przygotowaniem terenu. Po ich wykonaniu będzie możliwy przejazd autobusów przez parking. Jest to jedyne rozwiązanie umożliwiające zachowanie przystanku autobusowego przy ul. Kraszewskiego.    
Burmistrz Miasta Puszczykowa w piśmie (znak IZ.7021.31.2018) z dnia 15.03.2018 r. zaproponował Zarządowi Szpitala w Puszczykowie im. prof. S.T. Dąbrowskiego S.A.  udzielenie Powiatowi Poznańskiemu pomocy finansowej na realizację zadania będącego zadaniem własnym Powiatu Poznańskiego. Zadanie polega na instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie parkingu przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie. Umożliwi to zapewnienie przejazdu autobusów miejskich przez teren parkingu Szpitala przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie.
Zarząd Szpitala zaakceptował propozycję Burmistrza, deklarując finansowanie zadania w pozostałej kwocie. Z uwagi na obowiązujące przepisy, uniemożliwiające realizację zadania przez Miasto Puszczykowo, zadanie będzie realizowane przez Zarząd Szpitala im. prof. S.T. Dąbrowskiego w Puszczykowie.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.