Uchwała Nr 301/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowyc

 
Uchwała Nr 301/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Określa się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc uchwała Nr 41/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
                                                                Uzasadnienie       
 
Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym. Zgodnie z kolei z art. 9a ust. 15 powołanej ustawy rada gminy określi w drodze uchwały tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W Mieście Puszczykowie wskazane kwestie zostały wprawdzie uregulowane w uchwale Nr 41/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Mając jednak na uwadze wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie kilkuletniej działalności zespołu interdyscyplinarnego, zasadne jest podjęcie nowej uchwały mającej na celu głównie usprawnienie jego pracy. Ponadto, w nowej uchwale uwzględniono także aktualne stanowisko sądów administracyjnych i organów nadzoru dotyczące kwestii objętych tą uchwałą.
Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.