Uchwała Nr 30/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.

 

 
Uchwała Nr 30/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu wyrażonej w formie postanowienia z dnia 4 grudnia 2018 r., Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Uchwala się regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 215/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków obowiązkiem rady gminy jest uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W dniu 28 sierpnia br. Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Puszczykowa. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków rada gminy ma obowiązek przestawić projekt regulaminu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. W dniu 4 września br. projekt regulaminu został przekazany do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W dniu 6 grudnia br. do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie wpłynęło postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Po uwzględnieniu w projekcie regulaminu uwag organu regulacyjnego, konieczne jest przedstawienie regulaminu do zatwierdzenia przez Radę Miasta Puszczykowa. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.  
 

 

zał. do uchwały nr 30