Uchwała Nr 302/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego

 
Uchwała Nr 302/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3 i § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 545 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Michałowi Wyrwasowi w wysokości 200 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
W dniu 3.01.2018 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Michałowi Wyrwasowi. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Michał Wyrwas jest mieszkańcem Puszczykowa. Od siedmiu lat jest zawodnikiem Sportowego Klubu Bilardowego Hades. Do jego największych sukcesów należy:
- zdobycie srebrnego medalu na Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów w 2017 r. w Kielcach,
- reprezentacja klubu w rozgrywkach Wielkopolskiej Młodzieżowej Ligii Bilardowej i zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji końcowej.