Uchwała Nr 303/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyznania stypendium sportowego

 
Uchwała Nr 303/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie: przyznania stypendium sportowego.
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1 i 2, § 5 ust. 1 i 3 i § 6 ust. 3-5 Uchwały Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 545 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyznaje się stypendium sportowe Pawłowi Bakunowi w wysokości 350 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 30.01.2018 r. do Urzędu Miejskiego wpłynął wniosek o przyznanie stypendium sportowego Pawłowi Bakunowi. Zgodnie z Uchwałą Nr 113/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: okresowych stypendiów sportowych powołana została Komisja Stypendialna, która wydała pozytywną opinię w sprawie złożonego wniosku, proponując przyznanie stypendium w wysokości 350 zł miesięcznie w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
Paweł Bakun jest mieszkańcem Puszczykowa, który trenuje Racketlon - sport, na który składają się cztery dyscypliny: tenis stołowy, badminton, squash oraz tenis ziemny. Paweł Bakun jest członkiem klubu badmintonowego Puszczykowskiego Towarzystwa Sportowego oraz klubu AZS Poznań.
W 2017 r. Paweł Bakun osiągnął następujące wyniki:
- 1. miejsce na Otwartych Mistrzostwach Wielkopolski w Badmintonie im. Ryszarda Burgiela w Puszczykowie w grze podwójnej i mieszanej w kategorii Elita - 9-10.12.2017 r.
- 3. miejsce w kategorii debel A na turnieju badmintona w Luboniu - 19.03.2017 r.
- 5. oraz 9. miejsce na Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w Squasha w Poznaniu
- 3. miejsce w grze podwójnej oraz 5. miejsce w grze pojedynczej na Otwartych Mistrzostwach Puszczykowa w badmintonie - 27.05.2017 r.
- 19. miejsce w kategorii Open na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Racketlonie we Wrocławiu - 28.10.2017 r.