Uchwała Nr 305/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzon

 

Uchwała Nr 305/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia czasu zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 13 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w wymiarze 5 godzin dziennie.
 
§ 2. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo w wysokości 1,00 zł za każdą godzinę przekraczającą wymiar zajęć, o którym mowa w § 1.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 173/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
W związku z uchyleniem przepisów ustawy o systemie oświaty, na mocy, których podjęta była uchwała, która określała czas zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo oraz wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, konieczne jest przygotowanie uchwały w oparciu o nowe przepisy ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.