Uchwała Nr 306/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.

 
Uchwała Nr 306/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie: przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Program rewitalizacji jest zasadniczym dokumentem służącym zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. Ma on charakter „strategii rewitalizacji", w której dokonuje się pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania, służące osiągnięciu wizji stanu obszaru po rewitalizacji. Służy również koordynacji działań rewitalizacyjnych z szeregiem innych dokumentów uchwalonych przez gminę.
Miasto Puszczykowo, uznając rewitalizację za istotny obszar interwencji, przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023. Dokument przygotowany został zgodnie z wymogami określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Zasadach programowania i wsparcia rewitalizacji w ramach WRPO 2014+, przyjętych przez Zarząd Województwa Wielopolskiego.
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Puszczykowa na lata 2018-2023 kompleksowo i w sposób zaplanowany przedstawia sposób rozwiązywania problemów występujących na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie miasta.