Uchwała Nr 308/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Uchwała Nr 308/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 27 marca 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
 § 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 150.000 zł do kwoty 54.897.798 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody  bieżące o kwotę 20.000 zł do kwoty 45.185.068,37 zł,
b) zwiększa się dochody  majątkowe o kwotę 130.000 zł do kwoty 9.712.729,63 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 350.000 zł do kwoty 60.297.798 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 140.000 zł do kwoty 37.140.798 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 210.000 zł do kwoty 23.157.000 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 5.400.000 zł, który zostanie pokryty
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.900.000 zł;
2) przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.500.000 zł.";
8) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 7.460.000 zł, w tym przychody w wysokości 2.900.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 801 przesunięto kwotę 19.200 zł między rozdziałami klasyfikacji budżetowej.
2) W dziale 853 zwiększono dochody o kwotę 20.516,70 zł tytułu dotacji na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
3) W dziale 756 zmniejszono o kwotę 516,70 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.
4) W dziale 926 wprowadzono dochody w wysokości 130.000 zł z tytułu dotacji z Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn.: „Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska piłkarskiego w Puszczykowie, wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich".
 
Wydatki
1) W rozdziałach 80101, 80103, 80110, 80150, 85401 zwiększono wydatki łącznie o kwotę 120.000 zł, w związku z ustawowymi podwyżkami dla nauczycieli od miesiąca kwietnia.
2) W rozdziale 85195 wprowadzono wydatki w kwocie 60.000 zł na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na instalacji systemu parkingowego wraz z niezbędną infrastrukturą, w celu zapewnienia przejazdu autobusów miejskich przez teren parkingu szpitala przy ul. Kraszewskiego w Puszczykowie.
3) W rozdziale 92109 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na dotację dla instytucji kultury.
4) W rozdziale 92601 zwiększono o kwotę 150.000 zł wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa pumptracku przy ul. Nowe Osiedle".
 
Deficyt
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 200.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.