Uchwała Nr 309/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej

 
Uchwała Nr 309/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Wysokiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3  lat, nieruchomości z przeznaczeniem na tereny zielone, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 504/1, o powierzchni 303 m², obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00100627/3.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy wieloletni dzierżawca działki będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy na kolejny okres czasu.
Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa, że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.