Uchwała Nr 310/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej

 
Uchwała Nr 310/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Poznańskiej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w Puszczykowie, oznaczonej jako działka nr 570/4, o powierzchni 0,0346 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00061625/3, wskazanej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Starostę Poznańskiego, na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Zgoda na przyjęcie darowizny, podobnie jak nabycie nieruchomości, wymaga stosownej uchwały Rady Miasta. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Puszczykowie w rejonie ulic: Wysoka, Źródlana, Jasna, Podleśna, Wiosenna, Poznańska, Podgórna, obręb Puszczykowo, ark. 4, 5, 6, 19 - strefa A, zatwierdzony Uchwałą Nr 171/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 23 października 2012 r., zgodnie, z którym przedmiotowa działka jest przeznaczona pod tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonej symbolem U/MW.
Działka nr 570/4 stanowi własność Skarbu Państwa. Po wygaszeniu prawa trwałego zarządu przysługującego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, darowizny przedmiotowej nieruchomości dokonuje starosta, wykonujący zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - za zgodą wojewody. Działka nr 570/4 jest dla Miasta Puszczykowa niezbędna do realizacji celu publicznego, jakim jest zapewnienie lepszej komunikacji w rejonie terenów sportowo-rekreacyjnych Miasta oraz zapewnienie miejsc postojowych dla obsługi terenów usługowych. Wobec powyższego podjęcie uchwały uznaje się za zasadne.