Uchwała Nr 311/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości poło

 
Uchwała Nr 311/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Puszczykowie w rejonie ulicy Mickiewicza, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2189/7, obręb Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2189/7, o powierzchni 0,1285 ha, obręb Puszczykowo, ark. mapy 19, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00173671/8.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 

Uzasadnienie
 
Wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej części nieruchomości związane jest z realizacją zadań własnych Miasta, obejmujących między innymi sprawy gminnych dróg, ulic oraz organizacji ruchu drogowego. Podjęcie uchwały w niniejszej sprawie umożliwi regulację stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę równoległą do ulicy Mickiewicza oraz umożliwi wielu posesjom dostęp do drogi publicznej bez konieczności ustanawiania służebności drogowej. Wobec powyższego, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.