Uchwała Nr 31/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.

 
 
Uchwała Nr 31/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 poz. 620 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych, mających siedzibę na terenie Miasta Puszczykowa, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Puszczykowo w wysokości:
1) za udział w działaniu ratowniczym:
a) dowódców zastępów ratowniczych i kierowców - 20 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
b) pozostałych członków - 14 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym;
2) za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Puszczykowo - 2 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 102/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2011 r. Nr 311, poz. 4955).
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
 
Przewodniczacy Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
Uzasadnienie
 
Projekt powyższej uchwały przewiduje zwiększenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych o 100%.