Uchwała Nr 312/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa

 
Uchwała Nr 312/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie części nieruchomości gruntowej na rzecz Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 902¹ § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie przez Miasto Puszczykowo do gminnego zasobu nieruchomości części nieruchomości gruntowej położonej w Puszczykowie, wskazanej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, oznaczonej jako projektowana działka nr 435/1, o powierzchni 0,0040 ha, obręb Niwka, ark. mapy 3, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00044298/6.
 
§ 2. Przejęcie nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Właścicielka nieruchomości oznaczonej jako działka nr 435 o powierzchni 0,2262 ha, obręb Niwka, ark. mapy 3 zwróciła się do Burmistrza Miasta Puszczykowa z wnioskiem o regulację stanu prawnego części nieruchomości zajętej pod drogę publiczną - fragment ul. 3 Maja. Dla nieruchomości sporządzono projekt podziału. W związku z trudnościami związanymi
z zakończeniem postępowania przed Wojewodą Wielkopolskim w sprawie przejęcia tej części nieruchomości z dniem 1 stycznia 1999 r. jako zajętej pod drogę w dniu 31 grudnia 1998 r., ustalono z właścicielką nieruchomości możliwość nieodpłatnego przekazania Miastu Puszczykowo przedmiotowej części nieruchomości. Zgoda na nieodpłatne nabycie nieruchomości wymaga stosownej uchwały Rady Miasta. Stosownie do art. 902¹ § 1 Kodeksu cywilnego - przez umowę przekazania nieruchomości jej właściciel zobowiązuje się nieodpłatnie przenieść na gminę lub Skarb Państwa własność nieruchomości. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym stanowi: do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym między innymi rada gminy postanawia o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na własność gminy.
Mając na względzie obowiązujący stan prawny, istniejący stan faktyczny oraz uzasadniony interes gminy dotyczący przejmowania gruntów pod drogami publicznymi, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.