Uchwała Nr 313/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej

 
Uchwała Nr 313/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Puszczykowie przy ul. Klasztornej.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego dwóch nieruchomości, stanowiących własność Miasta Puszczykowa, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr PO2P/00173508/5, oznaczonych jako działka nr 842 o powierzchni 0,1622 ha i działka nr 843 o powierzchni 0,1200 ha, obręb Puszczykowo Stare, ark. mapy 6, oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Przeznaczone do sprzedaży działki stanowią własność Miasta Puszczykowa. W aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Jana III Sobieskiego, Klasztornej, Wysokiej, Krętej oraz terenu Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego WIELSPIN - strefa A, zatwierdzonym Uchwałą Nr 101/11/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 października 2011 r. - działki nr 842 i 843 przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczone symbolem 1MN). Z analizy rynku nieruchomości wynika, że nieruchomości o areałach zbliżonych do przedmiotowych - cieszą się dużym zainteresowaniem. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż powyższych nieruchomości umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce nieruchomościami.