Uchwała Nr 315/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron

 
Uchwała Nr 315/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron.
 
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 2 ust. 1 i § 5 Uchwały Nr 262/06/IV Rady Miasta Puszczykowa z dnia 17 października 2006 roku w sprawie: zasad przyznawania wyróżnień honorowych (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.11.2006 r. Nr 178, poz. 4161), zmienionej Uchwałą Nr 202/13/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 lutego 2013 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 15.03.2013 poz. 2229) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Miasta Puszczykowa - Uchwała Nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 22.08.2012 poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Rada Miasta Puszczykowa nadaje tytuł „Zasłużony dla miasta Puszczykowa" dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron za szczególnie zasłużoną dla Miasta Puszczykowa działalność.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Do Rady Miasta Puszczykowa wpłynął, złożony przez Burmistrza Miasta Puszczykowa oraz Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Puszczykowa, wniosek w sprawie nadania tytułu honorowego Miasta Puszczykowa dla Stowarzyszenia Puszczykowo-Châteaugiron.
 
Stowarzyszenie Puszczykowo-Châteaugiron oficjalnie istnieje od 20 lat. Jednak historia współpracy z francuskim miastem trwa znacznie dłużej. Rozpoczęła się w 1990 roku od wyjazdu radnych Miasta Puszczykowo do Bretanii na zaproszenie władz departamentu Ille et Vilaine. Podczas szkolenia o roli władzy samorządowej w życiu społeczeństwa, radni odwiedzili Châteaugiron, a w lipcu następnego roku władze Châteaugiron gościły w Puszczykowie. Podczas tej wizyty grupa puszczykowskiej młodzieży została zaproszona do Bretanii. W 1992 roku niewielka grupa uczniów z ostatnich klas szkoły podstawowej pojechała wraz z delegacją samorządową oraz ówczesnym burmistrzem do Châteaugiron, a w maju 1993 roku Miasto Puszczykowo przyjęło pierwszą grupę młodzieży bretońskiej. Oficjalne porozumienie o partnerstwie obu miast podpisane zostało w 1997 roku w Puszczykowie, a przypieczętowane w 1998 roku w Châteaugiron. W ten oto sposób zainicjowana została formalnie wymiana pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich, która w sposób nieprzerwany i z powodzeniem kontynuowana jest do chwili obecnej.
 
W latach parzystych mieszkańcy Puszczykowa jadą do Châteaugiron, a w lata nieparzyste Miasto Puszczykowo gości francuskich przyjaciół. Słowo „przyjaciół" jest jak najbardziej na miejscu, bowiem w czasie wymian zawiązały się liczne autentyczne polsko-francuskie rodzinne przyjaźnie.
 
Przez pierwsze dwie kadencje prezesem Stowarzyszenia była Maja Bobrowska. Do niej należały pierwsze kroki „młodego" Stowarzyszenia. Następnie funkcję prezesa przez trzy kolejne kadencje pełniła Elżbieta Kowalska. Kolejne lata prezesury sprawowały: Dorota Muth, Anna Dzikowska, Hanka Badeja i Marta Rzepczyńska. Obecnie prezesem Stowarzyszenia jest Małgorzata Derengowska.
 
W Châteaugiron od początku aż do 2015 roku funkcję prezesa piastowała Annick Vaultier, która w uznaniu zasług dla rozwoju polsko-francuskiej współpracy otrzymała Honorowe Obywatelstwo Miasta Puszczykowa. Drugą z kolei i aktualną panią prezes jest Claudine Desmet. W działania Stowarzyszenia zaangażowany jest nie tylko jego sześcioosobowy zarząd, ale również poszczególni członkowie. Zarówno wyjazdy do Bretanii jak i wizyty mieszkańców Châteaugiron w Puszczykowie odbywają się w lipcu. Mieszkańcy Puszczykowa uczestniczą w uroczystościach Święta Narodowego 14 lipca we Francji, natomiast podczas wizyty w Polsce wszyscy wspólnie biorą udział w obchodach organizowanych przez Dom Bretanii. Zaproszone osoby mieszkają u rodzin goszczących, co jest doskonałą okazją do wzajemnego poznania się oraz zaznajomienia z kulturą, obyczajami oraz kuchnią. Goście poznają bliższą i dalszą okolicę w czasie zaplanowanych dla całej grupy wycieczek. W trakcie każdego pobytu organizowany jest jeden dalszy (dwu lub trzydniowy) wyjazd, podczas którego zwiedzane są bardziej oddalone regiony.
 
W ten sam sposób odbywa się wizyta Bretończyków w Puszczykowie. W trakcie pobytu w Puszczykowie odbywają się wycieczki do takich miast, jak: Warszawa, Gdańsk, Kraków. Francuscy goście poznają nasz kraj z zadziwieniem i oczarowaniem, czego przykładem jest niezapomniana wizyta w Kopalni Soli „Wieliczka" pod Krakowem.
 
Głównym celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, koordynowanie i prowadzenie działań zmierzających do zacieśnienia współpracy społeczności Puszczykowa ze społecznością Châteaugiron oraz promowanie regionu.
 
Stowarzyszenie zajmuje się między innymi:
  • organizowaniem kontaktów mieszkańców obydwu miast,
  • promowaniem miasta, regionu i kraju w Europie,
  • pokazywaniem bogactwa historii, dziedzictwa kulturowego oraz piękna polskiej tradycji,
  • zachęcaniem do poznawania różnorodności kulturowej i społecznej obu regionów,
  • przybliżaniem mieszkańcom Puszczykowa architektury, kultury, zwyczajów oraz muzyki i tańców bretońskich.
 
Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjną (nauka języka francuskiego), artystyczną (prezentacja twórczości Polaków w Châteaugiron i Puszczykowie), społeczną (włącza się w budowanie aktywnych postaw obywatelskich, uczestnicząc w debatach). Stowarzyszenie coraz odważniej animuje społeczność lokalną przygotowując konkursy, wystawy, reportaże, wieczory i spotkania z muzyką, kulturą i kuchnią francuską (warsztaty kulinarne z panem Lucienem Vendome). W listopadzie 2016 roku zorganizowano po raz pierwszy Dzień Francuski w Puszczykowie. Stowarzyszenie stara się inicjować ciekawe działania międzypokoleniowe zapraszając do współpracy osoby chcące dzielić się swoją pasją.