Uchwała Nr 318/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, ozn

 
Uchwała Nr 318/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 968, obręb Niwka.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Miasto Puszczykowo części nieruchomości, przedstawionej na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, położonej w Puszczykowie, oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 968, o powierzchni 0,0040 ha, obręb Niwka, ark. mapy 10.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
Wyrażenie zgody na nabycie przedmiotowej części nieruchomości związane jest z koniecznością zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla działki nr 971/5 stanowiącej własność Miasta Puszczykowa oraz polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości miejskiej. Dla terenu, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość, brak jest aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
 
Podjęcie uchwały w niniejszej sprawie usprawni również komunikację w tym miejscu.