Uchwała Nr 3/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.

 
Uchwała Nr 3/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 20 listopada 2018 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa.
 
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 13 ust. 1 i § 14 uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) oraz § 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633), Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną w składzie:
 
1. Przewodniczący Komisji                                            - Ryszard Teuschner
2. Zastępca Przewodniczącego Komisji                        - Władysław Hetman
3. Członek Komisji:                                                       - Piotr Guziałek
                                              
§ 2. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Puszczykowa, stanowiący Załącznik nr 3 do uchwały nr 159/12/VI Rady Miasta Puszczykowa z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633).
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki

 
Uzasadnienie
 
W związku z ukonstytuowaniem się Rady Miasta Puszczykowa VIII kadencji (2018-2023) zachodzi konieczność powołania nowego składu osobowego Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.