Uchwała Nr 319/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej

 
Uchwała Nr 319/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, oznaczonej jako działka nr 1576/18 i część działki nr 1576/13, obręb Puszczykowo.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie zabudowanej nieruchomości, będącej własnością Miasta Puszczykowa, stanowiącej działkę nr 1576/18 o powierzchni 1604 m² oraz część działki nr 1576/13 o powierzchni 1664 m², na rzecz Pani Kazimiery Bzdęgi, prowadzącej Niepubliczne Przedszkole „Leśni Przyjaciele" w Puszczykowie, z wyłącznym przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola, na 3 lata począwszy od dnia 01.08.2018 r. do 31.07.2021 r.
 
§ 2. Zasięg przedmiotu dzierżawy przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część uchwały.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
Uzasadnienie
 
Dotychczasowy dzierżawca nieruchomości będącej przedmiotem niniejszej uchwały zwrócił się z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy na kolejny okres czasu. Przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym określa,
że uchwała rady gminy jest wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Dotychczasowa umowa dzierżawy wygasa z dniem 31 lipca 2018 r. W celu zapewnienia ciągłości działania przedszkola, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.