Uchwała Nr 32/18/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na

 
Uchwała Nr 32/18/VIII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 18 grudnia 2018 r.
 
w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. 1. Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące na terenie Miasta Puszczykowa żłobek, posiadające wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Puszczykowa, zwane dalej „podmiotami prowadzącymi żłobki", mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Puszczykowa, zwanej dalej „dotacją".
2. Dotacja przysługuje na każde dziecko będące mieszkańcem Miasta Puszczykowa, które jest objęte opieką w żłobku w wymiarze nie mniejszym niż 5 godzin dziennie.
3. Ustala się wysokość dotacji w wysokości 300 zł miesięcznie na dziecko.
4. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów zapewnienia opieki w żłobku, w tym na: wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe, tj. czynsz, media oraz wszelkie wydatki niezbędne do bieżącego prowadzenia żłobka, z wyłączeniem wydatków poniesionych na wyżywienie, inwestycje, modernizacje oraz zakup środków trwałych.
 
§ 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek składany w każdym roku do Burmistrza Miasta Puszczykowa, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Dotacja przekazywana jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym żłobek a Miastem Puszczykowo oraz miesięcznej informacji o liczbie dzieci, której wzór stanowi załącznik nr 2.
3. Informacje, o których mowa w ust. 2, należy składać do 10. dnia każdego miesiąca.
4. Liczbę dzieci do ustalenia wysokości miesięcznej transzy dotacji ustala się według stanu na 1-szy dzień danego miesiąca.
5. Podmioty prowadzące żłobki zobowiązane są do niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 1.
6. Miesięczne transze dotacji przekazywane są na wskazany we wniosku o udzielenie dotacji rachunek bankowy w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, z tym, że transza za miesiąc grudzień przekazywana jest w terminie do 20 grudnia danego roku.
 
§ 3. 1 Podmiot prowadzący żłobek zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej otrzymanej dotacji i jej wykorzystania.
2. Podmiot prowadzący żłobek, który otrzymał dotację, zobowiązany jest w terminie do dnia 15 stycznia roku następnego po roku, w którym została przekazana dotacja, przedłożyć roczne sprawozdanie merytoryczno-finansowe. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
3. W przypadku, gdy podmiot prowadzący żłobek kończy swoją działalność w trakcie roku, rozliczenie otrzymanej dotacji należy złożyć w terminie do 30 dni po otrzymaniu ostatniej transzy dotacji.
 
§ 4. Traci moc uchwała nr 339/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie: określenia wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Puszczykowa, w tym kategorii dzieci, na które przyznawana jest dotacja (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 6768).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
 
 
Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Tomasz Potocki
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 roku, poz. 603 ze zm.) podmioty prowadzące niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) mogą otrzymać na każde dziecko objęte opieką dotację celową z budżetu gminy. Wysokość i zasady ustalania dotacji celowej określa Rada Miasta w drodze uchwały. Celem przyznania dotacji celowej jest wspieranie systemu opieki nad dziećmi poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki w żłobkach. Dotacja celowa może być przyznana podmiotom prowadzącym żłobek na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech, tj. wynagrodzenia osobowe i ich pochodne, opłaty stałe, tj. czynsz, media oraz wszelkie wydatki niezbędne do bieżącego prowadzenia żłobka, z wyłączeniem wydatków poniesionych na wyżywienie, inwestycje, modernizacje oraz zakup środków trwałych. Dotacja może być przyznawana podmiotom wpisanym do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Obecnie na terenie miasta Puszczykowa funkcjonuje jeden żłobek wpisany przez Burmistrza Miasta Puszczykowa do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Uchwała Rady Miasta Puszczykowa ma zapewnić możliwość korzystania z opieki nad dziećmi do lat 3 mieszkańcom miasta.
Uchwała przewiduje zwiększenie miesięcznej kwoty dotacji na jedno dziecko do 300 zł z 200 zł obowiązujących w roku 2018.
 

zał. nr 1 do uchwały nr 32

zał. nr 2 do uchwały nr 32

zał. nr 3 do uchwały nr 32