Uchwała Nr 322/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 197/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Budż

 

Uchwała Nr 322/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 197/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.
 
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i § 13 ust. 1 i 5 Statutu Miasta Puszczykowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r. poz. 3633) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Nr 197/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta zmienia się treść § 1, który otrzymuje brzmienie:
 
„§ 1. Powołuje się Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w składzie:
 
Przewodniczący Komisji       - Tomasz Potocki
 
Członkowie:                       - Elżbieta Bijaczewska
                                        - Łukasz Grzonka
                                        - Małgorzata Hempowicz
                                        - Władysław Hetman
                                        - Maciej Krzyżański
                                        - Jan Łagoda
                                        - Filip Ryglewicz
                                        - Agata Wójcik".
           
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr 197/17/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta pozostają bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
 
W dniu 9 maja 2018 r. wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Puszczykowie postanowienie Nr 773 - 3/18 Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Puszczykowa Jakuba Jan Musiała. Radny został wybrany w okręgu wyborczym nr 9, z listy nr 18 KWW „Razem dla Puszczykowa" w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. W związku z wyżej wymienionym postanowieniem konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta.