Uchwała Nr 324/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sp

 
Uchwała Nr 324/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12.
 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 w ten sposób, że:
1) dotychczasowa treść § 1 uchwały otrzymuje nowe następujące brzmienie:
§ 1.
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9 10 i 12- których granice oznaczone zostały w załączniku graficznym do uchwały.
2. Dopuszcza się rozdzielenie obszaru opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka na trzy części:
część A1 - tereny położone pomiędzy ulicami: Dąbrowskiego, Kosynierów Miłosławskich, Szpitalną, Narcyzową, Nadwarciańską i Mocka,
część A2 - tereny położone pomiędzy terenem kolejowym PKP a ulicą Dąbrowskiego,
część B - tereny położone pomiędzy ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicami: Nadwarciańską, Narcyzową i Szpitalną
według oznaczenia w załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszej uchwały.
3. Dopuszcza się prowadzenie dalszej procedury planistycznej dla części A1, A2 i B w trzech oddzielnych etapach."
 
2) załączniki graficzne, o których mowa w § 1 pkt 1 niniejszej uchwały, otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie

 

Ze względu na przedłużającą się procedurę przygotowania projektu planu, na wniosek Burmistrza Miasta, proponuje się zmianę uchwały Nr 146/16/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka, arkusz 8, 9, 10 i 12 w celu umożliwienia prowadzenia dalszych prac planistycznych w trzech niezależnych opracowaniach.