Uchwała Nr 326/18/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.

 
Uchwała Nr 326/18/VII
Rady Miasta Puszczykowa
z dnia 29 maja 2018 r.
 
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 258 i 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Puszczykowa uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 10.01.2018 r. poz. 544) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 97.850 zł do kwoty 55.019.325 zł, w tym:
a) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 91.650 zł do kwoty 45.300.395,37 zł,
b) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 6.200 zł do kwoty 9.718.929,63 zł,
2) w § 2 zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 197.850 zł do kwoty 60.519.325 zł, w tym:
a) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.850 zł do kwoty 37.192.325 zł,
b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 170.000 zł do kwoty 23.327.000 zł;
3) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
5) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
6) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
7) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustala się deficyt budżetu Miasta w wysokości 5.500.000 zł, który zostanie pokryty
1) przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000 zł;
2) przychodami z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.500.000 zł.";
8) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Miasta w wysokości 7.560.000 zł, w tym przychody w wysokości 3.000.000 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych."
 
§ 2. Pozostała treść uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2018 Nr 276/17/VII z dnia 19 grudnia 2017 r. pozostaje bez zmian.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puszczykowa.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodnicząca Rady Miasta
/-/ Małgorzata Hempowicz
 
 
 
Uzasadnienie
Dochody
1) W dziale 852 wprowadzono dotację z budżetu państwa w kwocie 7.850 zł na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
2) W dziale 756 zwiększono dochody z tytułu podatku PCC o kwotę 14.849,89 zł.
3) W dziale 758 zwiększono dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym o kwotę 5.000 zł.
4) W dziale 90001 zwiększono dochody z tytułu umowy dzierżawy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych o kwotę 37.000 zł.
5) W pozostałym zakresie zwiększono dochody łącznie o kwotę 33.150,11 zł w związku z wyższą realizacją w stosunku do planu.
 
Wydatki
1) W rozdziałach 75416 i 75414 w celu zabezpieczenia środków na zawarcie umowy cywilnoprawnej w zakresie realizacji zadań z obrony cywilnej dokonano przesunięcia kwoty 8.000 zł.
2) W rozdziałach 75411 dokonano przesunięcia kwoty 20.000 zł między wydatkami bieżącymi i majątkowymi (środki na dofinansowanie rozbudowy systemu dyspozytorskiego PSP).
3) W rozdziale 85228 w związku z otrzymaną dotacją wprowadzono wydatki na usługi opiekuńcze w kwocie 7.850 zł.
4) W rozdziale 85502 zwiększono o kwotę 1.000 zł wydatki na zwrot dotacji otrzymanych na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
5) W rozdziale 90004 zwiększono o kwotę 20.000 zł wydatki na budowę i modernizację placów zabaw.
6) W rozdziale 90005 zwiększono o kwotę 100.000 zł wydatki na wypłatę dotacji na likwidację pieców węglowych.
7) W rozdziale 90013 zmniejszono wydatki o kwotę 2.000 zł.
8) W rozdziale 92120 zmniejszono o kwotę 9.000 zł wydatki na dotacje na prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach (7000 zł) oraz wykonanie ekspertyz, opinii i analiz (2000 zł).
9) W rozdziale 92195 wprowadzono wydatki w kwocie 70.000 zł, w tym na: 1/ budowę tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego upamiętniającej powstańców związanych z Puszczykowem - 40.000 zł, 2/ organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości oraz 100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 30.000 zł.
10) W rozdziale 92601 wykreślono wydatki w kwocie 10.000 zł na zadanie majątkowe pn.: „Zakup dmuchanej bramy startowej" (zadanie zostanie zrealizowane z wydatków bieżących).
11) W rozdziale 92695 zwiększono wydatki na działalność sportową o kwotę 20.000 zł, w tym na zakup bramy startowej oraz imprez związanych z obchodami Dni Puszczykowa.
 
Deficyt
W wyniku ww. zmian uległ zwiększeniu deficyt o kwotę 100.000 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków pieniężnych z lat ubiegłych.